Pages

Thursday, July 6, 2017

short story slam week 70, beijing friends and memory

on and off
Beijing olympic park
lovely folks skate

back and forth
wonderful boats and pure hearted lotus
botantic garden bllom

zheng shishi, liu tao, and liu min, beijing normal university graduate of 2017

tong xinwei, math faculty along with yaing li, xu xiaojing


zhu ning, tao lizheng, wu jiahong, xu xiaojing, zhang ping, dou changsheng